ERGENEKON GEREKELI KARAR PDF

By admin No comments

Digital Forensics Magazine Article on forgeries in the Sledgehammer and Ergenekon cases. 04 Mart GENEL, IN ENGLISH · DFM In the Digital Forensics. Mahkeme heyetinin gerekçeli kararına buradan erişebilirsiniz. Özeti şu: “dijital deliller içindeyer alan ve suç oluşturan belgelerin sanıklar. Ergenekon davasında tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Mahkeme, Başbuğ’un tahliyesine karar verdi. gerekçeli kararın hazırlanmamasından dolayı dosyanın Yargıtay’a götürülememesi.

Author: Gasho Daizilkree
Country: Gabon
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 25 February 2011
Pages: 146
PDF File Size: 5.4 Mb
ePub File Size: 15.5 Mb
ISBN: 780-3-63299-268-4
Downloads: 66796
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazil

Majalah Azizan Osman Alam Usahawan. Osman Aysu – Travma Polisiye-Gerilim. Lins, Osman – Nove, Novena. Avalovara – Osman Lins. Austin Osman Spare – Inferno Terreno. Osman Lins – Lisbela e o Prisioneiro. Defter Tevarih-i Al-i Osman. Austin Osman Spare – Theory on Sigils.

Austin Osman Spare – Book of Pleasure. Osman Karatay Yaym Yonetmeni: Bu karae aynen ya da ozet olarak hic;: Golden’dan, 5 bas- – The Turks, – k!: The Origins and Making of the Croatian Nation Gokdag ile, 2 bask1: Tiirk Tarihi, editor, Serkan Ergeneko ile, 2 bask1: Yahudi Tiirkler, Tiirk Yahudiler ve Otekiler 2 bask!: Meselenin ne kadar biiyiik ve zor oldugu ortada.

Halbuki bilim, yenilik demektir. Bilimin giizelligi de buradadu. Yine eskiden Macarlan Fin-Ugor ailesine mensup ama Ti.

Tarihc;ilik meslegimde eski donemlere clair birikimimin bir nevi hi. Kitabt yazdtgtm strada nemli yardtmlanm gordi. Halklar birbirinden cesaret alarak devrim i. Bundan en fazla semere bize geldi, zira Gerekel ve uyd ulannda Ti. Niifusla ilgili Bu konuda bkz. Tiirk dilleri ve topluluklarmm dag1hm listesi ise yeterli bir ozetle Golden’da bulunur: H epsi bundan, bu ‘yanmada’dan ibaretti.

Bu yiizden tarihteki ve giiniimiizdeki Bulgarlar birbirinden tamamen farkhd1f. Ruslar aslen isvec;li bir Viking kabilesiydi.

Balyoz Davası ve Gerçekler | Pınar Doğan ve Dani Rodrik’in blogu

Fransa’mn ortaya 1 da biraz buna benzer. Boylece imparatorlugun Latincenin etkisiyle, niifus degi;;meden dili degi;;ti. Ku rat, Rusya Tarih i, s. Pope, From Latin to Modern French, s. Bloch, Feodal Toplum, s. Ote yandan, potansiyel olarak Anadolu’ daki butun Turkler bu Rum nineden aldtklan geni taf? Tabii, Turk nine ve dedelerden aldtklan binlerce diger genin yanmda.

  ACUSON SC2000 PDF

Dolaytstyla bugun herhangi bir Turk’un Anadolu ‘nun eski yerlilerinden ahnma bir veya birka 1 5 incelemeyi Vryo nis yapar: The Decline of Medieval Hellenism, 5. Araplar ve Farslar da onlara Rum dediler. Roma Devleti’nin dili Latinceydi. Heraklius doneminden itibaren 7. Kendi ic;lerinde de soy birligi yoktur.

Ele gec;irdikleri yerlerde katliam yapmadilar. Bu yuzden bu isim uzerinde hassaten gerekelii. Bu bolgenin kuze22 Sinor, Inn er Asia, s. Karatay, “Alper Tona ve Oguz Han”, s. Harmatta, “A tiirkok eredetmondaja”, s. Tiirkler bu tarzt, tabii att, devleti, silaht vs. Yonetici hanedandan dolayt bunlara Eftalitler Abdallar de denir. Burada yil surecek saglam bir egemenlik kurarlar. Eski Turk inanct c;ok daha ileriydi. Bu ise eski Turk inancmda yoktur.

Biz bu inanCI Ruslann ‘Tengriyanstvo’ adlandumastyla yaphklan gibi, ‘TannCihk’ diye adlandumamn dogru olacagmt samyoruz. Umay ise T ann olarak gortilemez. Yani Kurnanlar birbiriyle rniicadele eden Rus knezleri arasmda kendi t;tkarlanna gore hareket etrnekteydiler.

Mogol istilalanmn geldigi 1 ‘lere kadar kabaca bu iki devlet Tiirkistan’ da hakirndir. Bu donemde Mrsu’ da hakim olan Krpt;ak askerine dayah bu devletin adr Tiirkiye’dir. Ut;iincii iilke ise iran’ dtr. Biz Ademoglu aynen bitkiler gibi sulak ve verimli topraklan severiz. Arazi uc;suz bucaks1z ama niifus az. Dstelik Irak’m da onemli bir k1sm1 c;ol. Bugiin biitiin Altay Tiirklerinin say1s1 civannda. Bugiinkii toplam niifus ergenekoon bin kadar olacakhr.

Tanm, avCihktan 50 kat biiyiik bir niifusu besleyebildigine gore,3H tanm gerrkeli alanlar eskiden de c;ok kalabahkh. Onlarm 20 bin kadar ath ile geldiklerini, ama o giinlerde Se- 38 Ruhlen soyliiyor: Sadece Tiirk budun hakkmdaki veriye dayamlsa ve ba! Benirn bildigirn, bilirnde tarn tersi yap1hr. Once veri toplamr, sonra tetkik edilir ve iizerinde dii! Bizirn ornegirnizde ise pe!

  ENHANCEMENT AND CONSERVATION OF NATIONAL ENVIRONMENTAL QUALITY ACT B.E.2535 PDF

Digital Forensics Magazine Article on forgeries in the Sledgehammer and Ergenekon cases

Bununla birlikte, Eren’in N emeth tarafmdan formi. Golden, Tiirk Halklan, s. Var oldugu iddia edildiginde Avrupa’ya kadar daha buyuk bir Turk toplulugu Bulgarlar, Ogurlar? S47, 5 5 0. Tiirklerde bulunur, hem de en iist seviyede bir vurguyla. Golden, Turk Halklan Tarihine Giri: Burada k1saca da olsa her bir eski Ti.

K1rg1zlar Hakas bozkmnda, K1pc;aklann atalan daha da bahda, Gi. U stelik buraya Uzakdogu’dan, Okyanus k1yllanndan geldiklerini di.

Buna gore Asya’nm kuzeybahs1 Ugor halklarm yurdudur. Kuzeyde eski Palaeo- Sibir halklan ve Samoyedler bulunur. Altaylardan Ba;;kudistan’ a uzanan c;izginin gi.

D stiin insan olmanm uki mensubiyetle ilgisinin olmadrgmr her giin gerekelj. Bugiine kadarki en iistiin medeniyet olan Osmanh’yr kuran Tiirklerin iistiinliigiinii ise anlatacak kelime bulunmaz.

Bu yiizden Karad tiirenegini tiim bu halklann ortak alanlannda aramak gerekir. Bu ise at;rkt;a Uzakdogu’dur. Ama durum oyle midir? Once Altay kuramma bakmak laztm. Yine bir Tiirk dili olan Ey giizel kzz, sayle bana nerdensin?

Tiirkiye Ay gaze[ kzz, sayle mene hardansan? Azerbaycan Ay gaze[ gzz, marya ayt nirden bolar sen? O zbekistan Ey giizel kzz, eytkzn marya keyerliksen? Dogu Tiirkistan Ey sulu kzz, ayt magan kaydanszn? En gerekell Tiirk valk haline geliyor. Dilin Koken i, s. It has been learned that he will not be able to come. Macarca soyledigimizde ise bic;im Tiirkc;eye benzer.

Matrixte Kung Fu – PDF Free Download

Tiirkc;edeki bu ‘ kahCI’ kelimelerin bir listesi ertesi boliimde verilecektir. Bunlara Hint-Avrupa ailesi denir. Poppe, In troduction to A ltaic Linguistics, s.